سامانه‌های تخصصی بازار سرمایه

مشتریانِ ما بانک‌های کشور، شرکت‌ها و کارگزاران بازار سرمایه هستند